SZANOWNI PACJENCI


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), uprzejmie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w „GoldMedica” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap (Administrator Państwa danych osobowych) na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art. 9 ust.2 lit. h RODO).


Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.


Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez „GoldMedica” Sp. z o.o. w Gołdapi Swoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.


Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji.


W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.


Podając numer telefonu czy adres poczty elektronicznej ułatwią Państwo nam kontakt ze sobą i upoważnią „GoldMedica” Sp. z o.o. w Gołdapi do wykorzystania tych środków komunikacji w celu uzgodnienia terminów wizyt lekarskich oraz badań. Niniejsza forma kontaktu z Państwem nie jest w świetle prawa traktowana jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.


Należy pamiętać jednak, że możecie Państwo w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub inne podmioty, które zostaną przez Państwa osobiście upoważnione.


Jeżeli Państwa zdaniem działania „GoldMedica” Sp. z o.o. w Gołdapi naruszają zasady ochrony danych osobowych, istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora danych, tj.: „GoldMedica” Sp. z o.o. w Gołdapi, reprezentowanej przez Prezesa Spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: ochronadanych@goldmedica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.