Przejdź do:
Przetargi
Zawiadomienie o wyniku postępowania
23 kwi 2013
Zawiadomienie o wyniku postępowania "Dostawa karetki transportowej TYPU A 1, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu." Szczegóły wyniku postępowania w załączniku poniżej. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Wyniki postępowania
17 kwi 2013
Zawiadomienie o wyniku postępowania Zawiadomienie o zmianie wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty (zmiana wyniku postępowania) Zawiadomienie o zmianie wyniku postępowania
Odpowiedzi na zapytania
10 kwi 2013
Zamawiający, GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759; późn.zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymiana windy w ramach projektu: "Likwidacja barier w zakładzie opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się"- polegającego na demontażu starej windy oraz dostawie, montażu i uruchomieniu wewnętrznej windy szpitalnej dla GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania Wykonawców: Pytanie 1: Proszę o podanie dokładnych wymiarów szybu: szerokość, głębokość, podszybie i nadszybie. Proszę o podanie producenta, typu oraz roku produkcji starej windy przeznaczonej do demontażu. Czy prace budowlane (obróbka drzwi, roboty malarskie, wypełnienia ewentualnych ubytków w podłodze) wchodzą w zakres zlecenia? Odpowiedź: W odpowiedzi podaję wymiary szybu i dane dotyczące starej windy: wysokość 16 m, szerokość 1,84 m, długość 2,70 m, w załączeniu rysunki. Winda: typ - kat E-1, producent Zakład Urządzeń Dźwigowych Warszawa ul. Postępu 12, rok budowy 1959, rok modernizacji 1991, wymienione prace (obróbka drzwi, roboty malarskie szybu i maszynowni, ubytki tynku) wchodzą w zakres zlecenia.
Wymiana windy - Przetarg
02 kwi 2013
Wymiana windy w ramach projektu Likwidacja barier w zakładzie opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się polegającego na demontażu starej windy oraz dostawie montażu i uruchomieniu wewnętrznej windy szpitalnej dla GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi ul. Słoneczna 7. Numer ogłoszenia: 128024 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: GoldMedica Spółka z o.o. , ul. Słoneczna 7, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 615 13 76, faks 87 615 13 76. Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldmedica.pl  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana windy w ramach projektu Likwidacja barier w zakładzie opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się polegającego na demontażu starej windy oraz dostawie montażu i uruchomieniu wewnętrznej windy szpitalnej dla GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi ul. Słoneczna 7.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.