Przejdź do:
Przetargi
Odwołanie konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie badań USG
27 mar 2014
Prezes Zarządu GoldMedica Sp.z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słoneczna 7 odwołuje konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie badań USG. Prawo do odwołania konkursu zastrzeżono w szczegółowych warunkach konkursu w rozdziale IX pkt 8. Informację niniejszą zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szpitala (załącznik do pobrania poniżej). Odwołanie ogłoszenia
Odwołanie konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
27 mar 2014
Prezes Zarządu GoldMedica Sp.z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słoneczna 7 odwołuje konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny zastrzeżono w szczegółowych warunkach konkursu w rozdziale XII pkt 1. Informację niniejszą zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szpitala (załącznik do pobrania poniżej). Odwołanie ogłoszenia
Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie badań usg
17 mar 2014
Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie badań usg na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2011, Nr 112 poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2008 Nr 164 poz. 1027, z poźn. zm.). Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Spółki GoldMedica ul. Słoneczna 7, budynek administracji (pok. nr 6 ) lub pod nr , tel. 87 615 02 75 wew 49, od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 - 13.00 lub pobrać w załączniku poniżej. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 27.03.2014 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 09.30 w budynku administracji szpitala pok nr 6. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. Oferent będzie związany oferta przez okres 30 dni. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego Konkursu. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej do wglądu w administracji w pokoju nr 6.
Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
17 mar 2014
Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2011, Nr 112 poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2008 Nr 164 poz. 1027, z poźn. zm.). Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Spółki GoldMedica ul. Słoneczna 7, budynek administracji (pok. nr 6 ) lub pod nr tel. 87 615 02 75 wew 49, od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 13:00 lub pobrać w załączniku poniżej. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie GoldMedica Spółka z o.o.ul. Słoneczna 7 19 -500 Gołdap do dnia 27.03.2014 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 09:30 w budynku administracji pok nr 6. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. Oferent będzie związany oferta przez okres 30 dni. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego Konkursu.
Ogłoszenie
10 mar 2014
GoldMedica Spóła z o.o. w Gołdapi ogłasza wykaz lokali i pomieszczeń do oddania w dzierżawę/najem na czas od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015, jak w załączniku poniżej. Wykaz lokali i pomieszczeń